pl
plen

czytaj więcej

Regulamin

Podmiot odpowiedziałny

Biznes Info Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 87, 00-683 Warszawa
NIP: 1182093219

New Word St. Hostel  świadczy usługi w ramach obiektu  będącego obiektem hostelowym.
Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonania rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w New Word St. Hostel. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu - Regulamin jest dostępny do wglądu w Kuchni, na stronie www.nws-hostel.pl oraz w każdym pokoju.

  1. Pokoje oraz łóżka wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się od 15.00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do obsługi do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin pobytu.
  2. New Word St. Hostel uwzględnia życzenia Gości dotyczące przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
  3. Niedokonanie przez Gościa wymeldowania do godziny 11.00 w dniu, w którym upływa termin pobytu, jest traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę. Opłata za kolejną dobę pobytu zostanie naliczona według obowiązującej ceny za pobyt w danym dniu.
  4. Obsługa New Word St. Hostel zastrzega sobie prawo do wejścia do pokoju, gdy Gość nie wymeldował się do godziny 11.00 w dniu, w którym upływa termin pobytu lub wyjechał i nie ma z nim kontaktu - rzeczy Gościa zostaną spakowane i będą przechowane do momentu przyjazdu Gościa, nie dłużej niż 3 miesiące.
  5. Pokoje są sprzątane przed przyjazdem, w trakcie pobytu i po wyjeździe Gościa.
  6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi obsługi dokumentu tożsamości ze zdjęciem jedynie na życzenie, potwierdzenia rezerwacji oraz podpisanie Karty meldunkowej znajdującej się w pokoju, gdzie Gość potwierdza odbiór kodu / karty.
  7. Podając dane karty kredytowej Gość wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za nabytą usługę.
  8. Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 
  9. Rezerwację można odwołać bezpłatnie zgodnie zasadami systemu rezerwacyjnego. Nie odwołanie rezerwacji w wyznaczonym czasie lub nie stawienie się Gościa skutkuje pobraniem płatności z karty kredytowej podanej w rezerwacji.
  10. New Word St. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas pobytu rażąco naruszał postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu New Word St. Hostel lub mieniu innych Gości.
  11. New Word St. Hostel zastrzega możliwość nie wydania kluczy/karty/kodu osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.
  12. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do obsługi lub dyrekcji w sposób mailowy, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
  13. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi wejściowych do pokoju.
  14. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci przebywające pod ich opieką.
  15. New Word St. Hostel nie ponosi odpowiedzialności wobec Gości z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów mających wartość materialną i niematerialna wniesionych do pokoju, samochodów pozostawionych na terenie obiektu oraz rzeczy w nim pozostawionych. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w celu podjęcia właściwych działań.
  16. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy w New Word St. Hostel  przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty zostaną zlikwidowane. Artykuły spożywcze, zasoby higieny (szczotka do zębów, maszynka do golenia itd.)  oraz bielizna nie będą przechowywane.
  17. W przypadku wystąpienia usterek w pokoju, Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracowników obsługi. Jeśli usterki nie uda się usunąć, New Word St. Hostel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości złagodzić niedogodności lub udostępni pokój o zbliżonym standardzie.
  18. W New Word St. Hostel obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego. Zachowanie Gości poza godzinami ciszy nocnej także nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
  19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia w obiekcie Level Rooms. Powyższe postanowienie nie dotyczy urządzeń typu ładowarka, zasilacz oraz komputer.
  20. Gość ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby przebywające w pokoju podczas pobytu w New Word St. Hostel w przypadku wynajęcia pokoju prywatnego.
  21. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych New Word St. Hostel powstałe z winy jego.
  22. W przypadku wyrządzenia przez Gościa szkody w lokalu, która spowoduje niemożność czasowego użytkowania, Gość ponosi pełną opłatę za ilość dni wyłączenia z użytkowania zgodną z cennikiem i pokrywa koszt powstałej szkody.
  23. New Word St. Hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która łamie regulamin. Gość naruszający regulamin zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
  24. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych New Word St. Hostel  zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz 883 z późn.zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
  25. Jednostką płatniczą gotówkową jest złoty polski (PLN)
  26. Na życzenie gości New Word St. Hostel zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT  za całość pobytu w ciągu 7 dni od daty wyjazdu. O chęci otrzymania Faktury VAT gość zobowiązany poinformować przed przyjazdem i podać numer NIP wraz z danymi Firmy poprzez napisanie maila lub sms.
  27. Gość wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu. Warunkiem koniecznym do otrzymania faktur VAT jest zwrócenie obsłudze paragonu fiskalnego.
  28. W obiekcie New Word St. Hostel obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Kara za palenie w obiekcie wynosi 500,00 PLN.
  29. W New Word St. Hostel należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W przypadku umyślnego uruchomienia systemu przeciwpożarowego gość zapłaci karę w wysokości 2000 PLN.
  30. Zwierzęta nie są akceptowane w New Word St. Hostel.
  31. Gość ponosi dodatkowy koszt od 200,00 PLN za każdą interwencję ochrony w przypadku zakłócania ciszy nocnej.
  32. W przypadku stwierdzenia, że w lokalu przebywa większa liczba osób niż zgłoszona, zostanie pobrana opłata 100,00 PLN za każdą dodatkową osobę za dobę .
  33. Zabrania się organizowania imprez w pokojach oraz części wspólnej. Za zorganizowanie imprezy New Word St. Hostel obciąży Gościa karą w wysokości 1.000,00 PLN.
  34. Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w pokojach, które mogą naruszyć dobre imię New Word St. Hostel.
  35. New Word St. Hostel zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
  36. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
  37. Możliwe sposobach płatności za nocleg to karta kredytowa, karta debetowa, przelew.
  38. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : …. (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez … (nazwa merchanta) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.